Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Sơn Hồng

Tên luận án: Hiệu quả đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Sơn Hồng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/04/1985

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT ngày 30/10/2018 về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ;

Quyết định số 3118/QĐ-ĐHKT ngày 19/11/2018 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trịnh Sơn Hồng, Khóa QH-2016-E;

Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Hiệu quả đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN