Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Trần Long

Tên luận án: Quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


1. Họ và tên NCS: Trần Long

2. Năm sinh: 16/3/1976

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên luận án: Quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa: Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 02 01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. TS. Đinh Xuân Cường
2. PGS.TS. Đào Văn Hùng

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN