Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Lưu Thanh Mai

Tên luận án: Đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp Viễn thông trong hội nhập kinh tế quốc tế


1. Họ và tên NCS: Lưu Thanh Mai

2. Năm sinh: 23/07/1982

3. Quyết định công nhận NCS số: 2103/QĐ-ĐHKT ngày 21/12/2011

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: QĐ số 2773/QĐ-ĐHKT ngày 13/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh Lưu Thanh Mai được trở lại Trường để bảo vệ luận án

5. Tên luận án: Đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp Viễn thông trong hội nhập kinh tế quốc tế

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Anh Tài

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN