Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Minh Thái

Tên luận án: “Các yếu tố tác động tới việc tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề của lao động trẻ ở Việt Nam"


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Minh Thái

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/09/1980

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1134/QĐ-ĐHKT ngày 07/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3762/QĐ-ĐHKT ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

7. Tên luận án: “Các yếu tố tác động tới việc tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề của lao động trẻ ở Việt Nam"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • TS. Nguyễn Đức Thành
  • TS. Lê Kim Sa
>>> Xem tóm tắt luận án tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN