Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quách Thị Hà

Tên đề tài: Phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Quách Thị Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 24 tháng 10 năm 1980

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2626/QĐ – ĐT ngày 31/07/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- PGS.TS: Trần Đức Hiệp

- TS: Lê Thị Hồng Điệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án hệ thống hóa được và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế biển.

- Tổng kết được những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển kinh tế biển.

- Phân tích và đánh giá được quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; phát hiện những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời chỉ ra được những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng.

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; đánh giá tình hình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng thời gian qua và đề xuất quan điểm, các giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm; nhất là cho các nhà quản lý kinh tế, những người liên quan đến hoạt động kinh tế; xây dựng, hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Quách Thị Hà (2013), "Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam”, tạp chí Kinh tế và dự báo, số tháng 5/2013
  2. Quách Thị Hà(2016) “Kinh nghiệm phát triển dịch vụ cảng biển của một số nước trên thế giới” Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh tháng 3/2016
  3. Quách Thị Hà (2016) “Để phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng” tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 6/2016
  4. Quách Thị Hà (2017), Huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế biển Hải Phòng: hiện trạng và một số định hướng, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số chuyên đề - tháng 7/2017, trang 26 - 28
>>> Tải tóm tắt luận án tại đây.

UEB_net