Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Nguyên

Tên luận án: Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Nguyên

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 02 tháng 07 năm 1974

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án:

- Tên đề tài cũ: Nguồn nhân lực để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

- Tên đề tài mới: Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

7. Tên luận án: Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 

- GS.TS Nguyễn Đình Kháng

- TS. Vũ Bá Thể

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án làm rõ vai trò của nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đối với nguồn nhân lực. Xây dựng các tiêu chí đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá làm rõ thực trạng nguồn nhân lực trong đó có nguồn nhân lực đặc thù và những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết đối với nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, kết hợp với phân tích bối cảnh mới và những định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, những dự báo về cung - cầu nguồn nhân lực, luận án đề xuất một số quan điểm, giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả của luận án góp thêm cơ sở khoa học cho việc định hướng và đưa ra những giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Luận án có thể dùng tài liệu tham khảo cho các cơ quan hữu trách, cho các cơ sở đào tạo có liên quan đến xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn các vùng trong cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của các địa phương, của cả nước. Từ đó rút ra được sự vận động của nguồn nhân lực ở từng ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để có các chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ có hiệu quả hơn quá trình này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Vũ Bá Thể (2010), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Trường hợp tỉnh Hải Dương, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới, số 10 năm 2010.

2. Nguyễn Thị Kim Nguyên (2011), Dạy nghề cho lao động nông nghiệp - nông thôn: Những vấn đê cần giải quyết hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 11 năm 2011.

3. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Nguyễn Văn Dần (2012), Thực trạng việc làm ở nông thôn Việt Nam thời gian qua, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 03 năm 2012.   


UEB_net