Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Kèm theo Thông báo số 3386/TB-ĐHKT ngày 27/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/06/2019 và Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/08/2020 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 71/HD-ĐHQGHN ngày 12/01/2021 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/02/2021 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2021 về việc Quyết định Phương án tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Thời gian:

1.1 Sáng 8h00 – 10h30 ngày 02/11/2021 (thứ 3): Ngành Quản lý kinh tế

1.2 Sáng 10h30 – 12h00 ngày 02/11/2021 (thứ 3): Ngành Kinh tế chính trị

1.3 Chiều 14h00 – 16h00 ngày 02/11/2021 (thứ 3): Ngành Kinh tế quốc tế

1.4 Chiều 16h00 – 17h00 ngày 02/11/2021 (thứ 3): Ngành Tài chính – Ngân hàng

1.5 Sáng 8h00 – 12h00 ngày 03/11/2021 (thứ 4): Ngành Quản trị kinh doanh

1.6 Chiều 14h00 – 16h00 ngày 03/11/2021 (thứ 4): Ngành Quản trị kinh doanh

2. Địa điểm: Phòng 612 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
>> Xem Thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN