Trang Đào tạo sau đại học
 
Thời hạn học tập đối với học viên khóa QH-2014-E

Thông báo số 1371/TB-ĐHKT ngày 18/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;
Trường Đại học Kinh tế xin thông báo thời hạn học tập (kể cả thời gian kéo dài tối đa) đối với học viên khóa QH-2014-E đến ngày 31/12/2017. Để đảm bảo học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, Trường thông báo thời hạn thực hiện luận văn đối với học viên khóa QH-2014- E như sau:
 

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm

Thời hạn

Ghi chú

1

Đề xuất tên đề tài luận văn

Học viên

Trước 10/06/2017


2

Phân công CBHD vào giao định hướng nghiên cứu

Phòng Đào tạo

Trước 15/06/2017


3

Tổ chức xét duyệt đề tài và đề cương sơ bộ cấp Khoa

Khoa chuyên môn

Trước 05/07/2017


4

Xét duyệt đề tài cấp Trường, ra Quyết định phân công cán bộ hướng dẫn và giao đề tài luận văn

Phòng Đào tạo

Trước 15/07/2017


5

Nộp kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Khoa chuyên môn

Học viên

Trước 30/08/2017


6

Đề xuất Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Khoa chuyên môn

Trước 04/09/2017


7

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Phòng Đào tạo

Trước 11/09/2017


8

Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ

Khoa chuyên môn

Trước 02/10/2017


9

Nộp luận văn cho Phòng Đào tạo

Học viên

Từ 16/11/2017 đến 26/11/2017


10

Tổ chức bảo vệ luận văn

Phòng Đào tạo

Trước 31/12/2017


 
Sau thời hạn trên, Trường Đại học Kinh tế không tiếp nhận hồ sơ liên quan đến luận văn tốt nghiệp đối với học viên khóa QH-2014-E.
Trân trọng thông báo để các Khoa, học viên biết và thực hiện. 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN