Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi học phần trực tuyến bậc đào tạo Thạc sĩ Đợt 2,3 Học kỳ I năm học 2021-2022

Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ngày 06/01/2022 về việc Lịch thi học phần trực tuyến bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 2,3 Học kỳ I năm học 2021-2022


Căn cứ công văn số 3475/ĐHKT-ĐT ngày 9/11/2021 về việc hình thức thi của hệ đào tạo thạc sĩ học kỳ I năm học 2021-2022;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian thi các học phần tổ chức thi trực tuyến hệ đào tạo Thạc sĩ học kỳ I năm học 2021-2022, đợt 2 tổ chức ngày 15/1/2022, đợt 3 tổ chức ngày 19/2/2022;

Quy chế thi trực tuyến trên phần mềm được quy định theo quyết định số 1918/QĐ-ĐHKT ngày 30/06/2021 của trường Đại học Kinh tế về việc Quy định về việc tổ chức thi hết học phần trực tuyến trên phần mềm;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, học viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến các học phần lên phần mềm thi trực tuyến;

Đề nghị phòng KHTC cung cấp danh sách học viên chưa hoàn thành học phí năm học 2021-2022 (gửi lại lần 2 sau khi học viên đã đóng bổ sung) trước ngày 10/1/2021 để phòng Đào tạo lên danh sách học viên đủ điều kiện dự thi.

Trân trọng ./.

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN