Công đoàn
 

Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2013 - 2015


Tin liên quan I. BAN THƯỜNG VỤ


Chủ tịch Công đoàn:
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

Phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Tổ chức, tài chính, thi đua.
ĐT: (04) 37547506 + 408
Email: thiennx@vnu.edu.vn

Phó Chủ tịch Công đoàn:
ThS. Nguyễn Minh Đức

Phụ trách các công tác: Hành chính văn phòng, UBKT Công đoàn, thanh tra nhân dân.
ĐT: (04) 37547506 + 711
Email: ducnm@vnu.edu.vn
Ủy viên thường vụ:
ThS. Lưu Thị Mai Anh
Phụ trách các công tác: Tuyên giáo, Văn thể.
ĐT: (04) 37547506 + 702
Email: maianh@vnu.edu.vn

II. BAN CHẤP HÀNH:

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa V nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm 9 đồng chí. Cụ thể như sau:
1. Nguyễn Xuân Thiên, Khoa Kinh tế Quốc tế, Chủ tịch, Ủy viên thường vụ
2. Nguyễn Minh Đức, Ban Thanh tra, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn
3.  Lưu Thị Mai Anh, Bộ phận Truyền thông, Ủy viên thường vụ
4. Trần Thị Hoài Thương, Phòng Kế hoạch Tài chính, Ủy viên
5. Phạm Đỗ Hoài Nam, Phòng Đào tạo, Ủy viên
6. Trần Văn Trọng, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ủy viên
7. Trần Thị Vân Anh, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên
8. Đỗ Tiến Long, Khoa Quản trị Kinh doanh, Ủy viên
9. Trần Thị Hồng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Uỷ viên.

Công đoàn Trường ĐHKT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn QBDOPY
Nội dung