Thông tin cho cán bộ
 
Phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT ngày 31/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/10/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày 31/10/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo từng lĩnh vực công tác và phụ trách một số đơn vị được Hiệu trưởng phân công; được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc; được quyền ký thay Hiệu trưởng các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công công tác hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định.

3. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công tại Quyết định này, các Phó Hiệu trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Trong quá trình giải quyết công việc, các Phó Hiệu trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Trường được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Hiệu trưởng khi xử lý công việc liên quan đến nhiều Phó Hiệu trưởng thì Phó Hiệu trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.

6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng họp giao ban để các Phó Hiệu trưởng báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện, các vấn đề đang vướng mắc hoặc các công tác khác mà Hiệu trưởng cần trao đổi tập thể. Các Phó Hiệu trưởng chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Sau mỗi chuyến công tác nước ngoài, dự họp làm việc ở các cơ quan Nhà nước, Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, ĐHQGHN và các đơn vị khác, các Phó Hiệu trưởng cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng về kết quả, kết luận của người chủ trì và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, ĐHQGHN, các đề xuất của các đơn vị.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng Nguyễn Trúc Lê:

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và định hướng phát triển Trường, tổ chức nhân sự; phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực); đào tạo đại học và đào tạo sau đại học; truyền thông.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ ĐHQGHN và Đảng bộ Trường; công tác tổ chức nhân sự; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; các công việc có tính liên ngành, liên lĩnh vực và một số vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng; ban hành các quy chế, quy định của Trường; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ;

- Một số vấn đề quan trọng của mỗi lĩnh vực được cụ thể như sau:

+ Công tác kế hoạch - tài chính: Phê duyệt kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch ngân sách hàng năm; phê duyệt các khoản chi lớn (có quy định cụ thể).

+ Công tác cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản: Phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; phê duyệt kế hoạch ngân sách cho cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Đào tạo, Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển.

2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thu:

- Lĩnh vực công tác: Nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, tạp chí - xuất bản, đào tạo liên kết với nước ngoài, đào tạo ngắn hạn.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Khoa Tài chính - Ngân hàng.

3. Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Tuấn:

- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch - tài chính; hành chính - tổng hợp; cơ sở vật chất; công nghệ thông tin.

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế Phát triển, Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý.

4. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Tuân:

- Lĩnh vực công tác: Thanh tra, pháp chế; công tác sinh viên; đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác đào tạo.

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Thanh tra và Pháp chế, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng giáo dục.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2565/QĐ-ĐHKT ngày 21/9/2017 về việc phân công công tác của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế.

2. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN