Thông tin cho cán bộ
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hoàng Yến

Tên luận án: Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Yến

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04 tháng 08 năm 1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3116/QĐ-ĐHKT ngày 08/11/2013 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh 

9. Mã số62 34 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:            

  • Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
  • Hướng dẫn phụ: TS. Nhâm Phong Tuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về lý luận:

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về TNXHDN; Các mô hình sử dụng để nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Ngân hàng
  •  Cung cấp một bằng chứng thực tiễn về mối quan hệ giữa TNXHDN và kết quả tài chính cho cơ sở lý luận về TNXHDN.
  •  Đề xuất khung phân tích, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại NHTM Việt Nam.

- Về thực tiễn

  • Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định, các giám đốc điều hành ngân hàng trong quá trình xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược và trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành ngân hàng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Luận án đã đề xuất khuyến nghị hoàn thiện các quy định, chính sách về TNXHDN đối với các NHTM của Việt Nam. Các đề xuất này có thể được ứng dụng tại các cơ quan ban ngành quản lý và trực tiếp tại các NHTM Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về lý luận và thực tiễn để hoàn thiện khung đánh giá TNXHDN áp dụng cho toàn bộ các NHTM Việt Nam hướng tới phát triển hệ thống ngân hàng xanh và bền vững.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.    Trần Thị Hoàng Yến, Trách nhiệm xã hội của ngân hàng – Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, số 2 (238) năm 2016, trang 68-77

2.    Trần Thị Thanh Tú, Trần Thị Hoàng Yến: Ngân hàng xanh, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt nam, Tạp chí Asian Social Science, Vol. 11, No. 28, December 2015

3.    Trần Thị Hoàng Yến, Quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 456 tháng 11/2015, trang 39-42

4.    Trần Thị Hoàng Yến, CSR in banking sector: Literature review and new research directions, Tạp chí International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, Issue 11, Nov 2014, trang 1-22.

UEB_net