Thông tin cho cán bộ
 
Thực hiện việc đeo thẻ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

Thông báo số 717/ĐHKT-HCVP ngày 11/4/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


  Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

 

Căn cứ Quy định cấp và sử dụng thẻ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và khách của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-ĐHKT ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc đeo thẻ đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, đề nghị các đơn vị triển khai các công việc như sau:

- Cử cán bộ đến nhận thẻ đeo của cán bộ, giảng viên tại Phòng Hành chính - Tổng hợp (Phòng 401, Nhà E4, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trong ngày 11/4/2016 đến ngày ngày 13/4/2016 và cấp phát cho cán bộ, giảng viên của đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt cán bộ, giảng viên thực hiện việc đeo thẻ theo đúng quy định, bắt đầu từ ngày 14/4/2016.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đôn đốc sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ khi tới giảng đường và khu Hiệu bộ.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

>> Quy định cấp và sử dụng thẻ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN