Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Thị Loan1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Thị Loan

Năm sinh:

08/12/1982

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

loanvu.kttn@gmail.com

Điện thoại:

(84.24) 37547506

Địa chỉ CQ:

Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

144 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

  • 2004:Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính Hà Nội.
  • 2008:Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính, LTTT và tín dụng, ĐH Kinh tế Quốc dân
  • 2010:Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính và Kế toán, ĐH Adelaide, Australia
  • 2017:Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Tài chính- Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân

3. Quá trình công tác:

  • 2014 - 2018:Giảng viên, trưởng bộ môn Nguyên lý Tài chính tiền tệ, khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên
  • 2018 đến nay: Giảng viên, bộ môn Tài chính, khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Tài chính hành vi.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

- Giáo trình Tài chính tiền tệ (Đồng CB), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016

- Lý thuyết Kiểm toán, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2006.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

5.2.1. Bài báo khoa học quốc tế

- Loan T. Vu, Phuong T. Do, Tuan M Ha, Using market variables in financial distress prediction for Vietnamese listed Companies, Religacion, 4(17); 90-102, 2019

- Loan T. Vu, Lien T. Vu, Nga T. Nguyen, Phuong T. T. Do and Dong P. Dao. Feature selection methods and sampling techniques to financial distress prediction for Vietnamese listed companies. Investment Management and Financial Innovations. 2019

- Loan T. Vu, Nga T. Nguyen and Linh H. Dinh. Measuring banking efficiency in Vietnam: parametric and non-parametric methods. Banks and Bank Systems. 2019

- Loan T. Vu. Discrimination analysis model in financial distress predicting for companies listed in Vietnam, Journal of economic Research, 2016.

- Loan T. Vu. Comparison of discriminant analysis model and Logit model in financial distress prediction, Journal of Economics and Development, 2016.

5.2.2. Bài báo khoa học trong nước

- Ảnh hưởng của phương pháp chọn mẫu đối với kết quả dự báo khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 2019.

- Phân tích biệt số trong dự báo khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 2016

- So sánh mô hình phân tích biệt số và mô hình phân tích logit trong dự báo khó khăn tài chính doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 2016.

5.2.3. Kỷ yếu hội thảo quốc tế

- Loan T.Vu, The role of investor sentiment in equity pricing at Vietnamese stocks market, International conference on contemporary issues in finance, banking and accounting for sustainable development (CIFBA 2020), Hanoi, 1/2020.

- Loan T.Vu, Phuong T. Do, and Tuan M.Ha. Using market variables in Financial distress prediction for Vietnamese listed companies. International Conference on Business, Banking and Finance (ICBBF 2018), Ho Chi Minh city, Vietnam, 9/2018.

- Loan T. Vu. Prediction of Financial Distress for Companies Listed in Vietnam securities Market. International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2017), Da Nang, Vietnam, 2017.

- Loan T. Vu. Examining the Power of State Ownership in Financial Distress Prediction for Vietnamese Listed Companies. 8th Global Business and Finance Research Conference, Taiwan, 2017.

- Loan T. Vu. An application of SVM for financial distress prediction of listed companies in Vietnam. International conference of Developing Financial Markets in International Integration context, Hanoi, Vietnam, 2016.

- Loan T. Vu. Apply Logistic model in finnacial distress predicting for listed companies in Vietnam, National conference of Raising capital for Vietnam economy. National Economics University, Hanoi, Vietnam, 2014.

- Loan T.Vu, Tuan H. Manh. Comparative study on cacsh accountng basis and accrual accounting basis in financial statement analsis. International conference of Inovation, improvement of competitiveness and international relationship, National Economics University, Hanoi, Vietnam, 2014.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN