Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Xuân Vinh1. Thông tin cá nhân:


Họ và tên:

Hoàng Xuân Vinh

 

Năm sinh:

06 - 02 - 1970

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng Viên, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

vinhhoangxuan@gmail.com

Điện thoại:

0914509199

Địa chỉ CQ:

E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 

  • Trước năm 1987:Học phổ thông tại Nông Cống – Thanh Hóa
  • 1988 - 1992:Học Đại học Sư phạm Vinh
  • 1999 - 2001:Học Thạc sĩ toán học tại Viện Toán học, Hà Nội
  • 2009 - 2011:Học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học HELP – Malaysia
  • 2015 - 2020:Học Tiến sĩ Kinh tế học tại Học viện Khoa học xã hội

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 

  • 2019 - nay:Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2013 - 2019:Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2002 - 2013:Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • 1992 - 2002:Giáo viên THPT tại Nông Cống – Thanh Hóa

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

- Các mô hình toán học trong quản trị

- Quản trị công nghệ

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Hoàng Xuân Vinh (2018), Nguồn nhân lực ngành Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Cơ hội và thách thức, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 12-2018.

2. Hoàng Xuân Vinh (2018), Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý ngành Xuất bản Việt Nam trong xu thế hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 5-2018.

3. H.X.Vinh (2018), Current situation in publishing industry of Vietnam, Scientifically-methodical and theoretical journal, SOCIOSPHERE, 2018, 186.

4. Hoàng Xuân Vinh (2018), Cơ hội và thách thức của cách mạng 4.0 đối với ngành Xuất bản Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 1-2018.

5. Hoàng Xuân Vinh (2015), Một số dự báo những ảnh hưởng của ngành Xuất bản Việt Nam khi hội nhập, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 8-2015.

6. Hoàng Xuân Vinh, Bán kính ổn định vững của giá trị riêng thuộc phần bù của phổ của một ma trận, Kỷ yếu Hội thảo tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 5, 16 – 19.5.2007, Viện toán học.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN