Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Nhàn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Nhàn

Năm sinh:

1989

Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế

Ngoại ngữ:

Tiếng Nga, Tiếng Anh

Email:

angel.thanhnhan@gmail.com

Điện thoại:

0867 868 890

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2013: Kỹ sư kế toán, kiểm toán và phân tích Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh- Petecbua, Liên bang Nga
 • 2018: Tiến sĩ kinh tế trường Đại học tổng hợp Xanh Petecbua, Liên bang Nga

3. Quá trình công tác: 

 • 1/2020 - nay: Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế môi trường
 • Kinh tế tài nguyên
 • Kinh tế lâm nghiệp
 • Phát triển bền vững
 • Chi trả dịch vụ môi trường rừng(PFES)

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

Bài báo khoa học quốc tế:

 1. Thi Mai Huong Doan, Van Loc Nguyen, Dmitry Radushinsky, Thi Nhan Nguyen, Marina Gubankova anh Irina Kubrak. Impact of greening projects on the development of human capital in Vietnam's cities// TPACEE International Scientific Conference 19 - 22 Nov 2019, Vol 135- 2019, Moscow Region State University, Moscow, Russia 
 2. Dmitry Radushinsky, Thi Nhan Nguyen, Van Loc Nguyen, Marina Gubankova, Thi Mai Huong Doan, Alina Fatkullina. The ecological approach to the city- planning in modern megalopolies// E3S Web of Conferences, Vol. 91-2019: Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics (TPACCE 2018)- 2019.

Đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế:

 1. Нгуен Т. Н. Лесной сектор экономики Вьетнама: пути модернизации и совершенствование государственной политики // Проблемы современной экономики.– 2018.- №1. – с. 264-268 – 0,5 п. л.
 2. Нгуен Т. Н. Лесохозяйственный сектор и "новая индустриализация" в Cоциалистической Республике Вьетнам // Управленческое консультирование. – 2017. - № 12. - с. 212-218.– 1.0  п. л.
 3. Нгуен Т. Н. Методика оценки и пути повышения уровня эффективности комплексного использования древесных ресурсов в лесном комплексе Вьетнама // Управленческое консультирование. – 2017. - № 4. - с. 218-225.– 0,5 п. л.
 4. Нгуен Т. Н., Нгуен, В. Л. Государственное регулирование лесопромышленного комплекса во Вьетнаме // Управленческое консультирование. -2016.-№10. – с. 253-262 – 0,5 п. л..
 5. Нгуен Т. Н., Нгуен, В. Л., Влияние мирового рынка на особенности развития лесопромышленного комплекса стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Управленческое консультирование. -2016.-№4.-с. 281-289. – 0,6/0,3 п. л.
 6. Нгуен, В. Л, Лабудин, А. В., Нгуен, Т. Н.  Прямые иностранные инвестиции во Вьетнаме: итоги, достижения, проблемы и перспективы // Управленческое консультирование. -2014.-№4. – с. 81-90. – 0,6/0,3п.л.
 7. Нгуен, В. Л., Лабудин, А. В., Нгуен, Т. Н. Регулирование экономики в условиях рыночных реформ во Вьетнаме // Управленческое консультирование. -2014.-№7.-с. 82-89. – 0,5/0,25 п. л.
 8. Đăng trên các tạp chí, hội thảo quốc tế khác.
 9. Нгуен Т. Н., Мещеряков С.А. Система показателей эффективности использования лесосырьевых ресурсов предприятий лесопромышленного комплекса Вьетнама // Современные аспекты экономики -2014. №: 10 (206), Страницы: 81-83. – 0,2 п. л.
 10. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н. Современное состояние и перcпективы развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама // Труды международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2011 г.) - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 126-129 – 0,5/0,3 п. л.
 11. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н., До, Ф. Т. Сельское хозяйство - основа экономического расцвета Вьетнама // Труды Ежегодной внутривузовской научной конференции ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2011г. факультета экономической теории и политики «Экономика и политика России в переходный период» (Санкт-Петербург, СПбГУЭиФ, март-май 2012 г.). - СПб: Изд-во СПбГУЭиФ, 2012 – 0,5/0,2 п. л.
 12. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н., Лабудин, А. В. Деревообрабатывающая промышленность и экспорт лесопродукции Вьетнама // Материалы межвузовcкойнаучно-технической конференции «Современное проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса». (Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,30 ноября 2011 г.). -СПб.: Изд-во СПбГЛТУ, 2012 – 0,7/0,4 п. л.
 13. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н. Системные проблемы лесопромышленного комплекса Вьетнама // Cборникматериалов международной научно-технической конференции «Cовременные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка» (СПб, 12 декабря 2012 г.). - СПб.: Изд-во СПбГЛТУ, 2012 – 0,5/0,3 п. л.
 14. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н. Реструктуризация банковской системы как фактор развития экономики Вьетнама // Труды ежегодной региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященные памяти заслуженного деятеля науки РФ профессора Соминского В.С «Молодежь, образование и наука XXI века» (Санкт-Петербург, СПбГТУРП,20 апреля 2012 года).- СПб: Изд-во СПбГТУРП, 2012 – 0,3/0,2 п. л.
 15. Нгуен, В. Л., Нгуен, Т. Н., Ле, Ч. Х. Потребление МДФ во Вьетнаме //Труды международной научно- технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда,7-9 декабря 2010 г.). -Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2011, с.175-178 –0,4 п. л.