Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Ngọc Hương Quỳnh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Ngọc Hương Quỳnh

 

Năm sinh:

1985

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

quynhpnh@gmail.com

Địa chỉ CQ:

Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 2007: Cử nhân, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2010: Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2012: Thạc sĩ, Trường Chính sách công và Quản trị Nhà nước - Đại học Quốc gia Úc (Nhận Học bổng toàn phần của Chính phủ Úc - Học bổng AusAid)
 • Chưa tốt nghiệp: Tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

3. Quá trình công tác:

 • Từ 8/2019: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 10/2012 - 8/2019: Học viện Hành chính Quốc gia
 • 6/2007 - 5/2010: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý kinh tế, quản lý đất đai, quản lý thị trường đất đai, quản lý thu hồi đất
 • Phân tích chính sách công, phân tích chi phí - lợi ích, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, phân tích chính sách đất đai
 • Kinh tế chính trị, kinh tế chính trị thế giới

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kinh tế khu vực công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 2. Phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề chính sách công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 3. Quản trị dự án đầu tư công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 4. Phân tích chính sách, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 5. Hoạch định và thực thi chính sách công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 6. Chiến lược hội nhập và phát triển, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 7. Những vấn đề cơ bản về chính sách công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2018
 8. Phân tích chi phí - lợi ích, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2017
 9. Phân tích kịch bản chính sách công, Đồng tác giả, Giáo trình Học viện Hành chính Quốc gia, 2017
 10. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Thực trạng và giải phát. Chuyên đề: Phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Đồng tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
 1. Kinh nghiệm quản lý, thu hồi đất nông nghiệp ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Công thương (Số 13 Tháng 10/2018), tr 161-167, tháng 10/2018
 2. Cần đổi mới công tác quản lý thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và dự báo (Số 14 Tháng 5/2018), tr 69-75, tháng 5/2018
 3. Thu hồi đất theo nguyên tắc chia sẻ lợi ích: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Kinh tế và dự báo (Số 30 Tháng 12/2016), tr 44-47, tháng 12/2016
 4. Tham nhũng trong quản lý thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Quản lý Nhà nước (Số 215 Tháng 12/2013), tr 44-49), tháng 12/2013
 5. Quản lý Nhà nước về đất đai theo tinh thần của hiến pháp 2013, Tác giả, Học viện Hành chính Quốc gia, tháng 10/2015
 6. Lý thuyết quản lý từ dưới lên - Vận dụng cho Việt Nam, Tác giả, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 7/2013
 7. Cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam - Bằng chứng từ khu vực tín dụng cho người nghèo, Tác giả, Đại học Công nghệ quốc gia Singapore, tháng 10/2013.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Các phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề chính sách, Đề tài cấp cơ sở - Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ nhiệm đề tài, 2014.
 2. Hệ thống chính sách đất đai ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO, Đề tài cấp cơ sở - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ nhiệm đề tài, 2009-2010.