Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế
I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT:

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (tên giao dịch tiếng Anh: Center for Business Administration Study, CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011


Hiện nay CBAS đang sở hữu nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao bao gồm 30 chuyên gia về các lĩnh vực chiến lược cạnh tranh, chiến lược thị trường và sản phẩm; marketing, hệ thống phân phối, và chuỗi cung ứng; quản lý tác nghiệp, dịch vụ, chất lượng; phát triển nguồn nhân lực; văn hóa tổ chức và lãnh đạo.


II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc:

PGS.TS. Phan Chí Anh
ĐT: (84-24) 3754.7056 + 301

Email: anhpc@vnu.edu.vn


 

Phó Giám đốc:

ThS. Nguyễn Thu Hà
ĐT: (84-24) 3754.7056 + 301

Email: hant@vnu.edu.vn

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan; triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống và phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường ĐHKT.

2. Hỗ trợ và tư vấn về lĩnh vực quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Tham gia hoạt động đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực quản trị kinh doanh theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao.

5. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tư vấn về quản trị kinh doanh:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan;

b) Tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Xây dựng các dự án, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế;

e) Đề xuất, đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các bộ, ngành;

f) Tham gia đấu thầu các đề án, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và các đề tài cấp Bộ, cấp ĐHQGHN, các chương trình nghiên cứu chiến lược của ĐHQGHN;

h) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước; đề xuất Hiệu trưởng Trường ĐHKT báo cáo ĐHQGHN phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Thực hiện các hoạt động đào tạo:

a) Tham gia hoạt động đào tạo đại học, sau đại học theo phân công của Hiệu trưởng Trường ĐHKT;

b) Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

c) Thực hiện các chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, các học bổng đào tạo và tập huấn kỹ năng nhằm phát triển cộng đồng khoa học trẻ về các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;


b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường.


c) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, nhân sự của Trung tâm theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;


d) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng năm đối với Trường theo quy định;


e) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài sản được giao.


f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRUNG TÂM


CBAS hoạt động tập trung trên hai lĩnh vực chủ yếu sau:

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về quản trị kinh doanh.
 • Dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế về quản trị kinh doanh Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.
 • Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bền vững: chiến lược cạnh tranh, sản phẩm, thị trường, sản xuất, môi trường và trách nhiệm xã hội.
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ.
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn.
 • Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp hiện nay CBAS:

 • Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:9000, ISO:27000, ISO:26000, ISO:22000, áp dụng các công cụ cải tiến liên tục Kaizen 5S, QFD, Lean Six Sigma.
 • Tư vấn tái cấu trúc: tái cấu trúc qui trình kinh doanh và toàn bộ hệ thống tổ chức.
 • Tư vấn chiến lược: chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển kinh doanh, ứng dụng BSC để xây dựng và triển khai chiến lược đến các chức năng thông qua KPI.
 • Tư vấn nhân sự: đánh giá và tuyển dụng, đánh giá kết quả công việc và xây dựng hệ thống trả lương theo kết quả công việc.
 • Tư vấn quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

_______________________


Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 - Fax: (84-24) 37546765

Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.edu.vn

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN