Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
STT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh

 
1

 
ThS.Nguyễn Thị Thư

 
Trưởng phòng
 
 
2
 
 
ThS. Đàm Quang Trung
 
 
Chuyên viên
3 
 
 
 
Nguyễn Thu Trang
 
 
 
Chuyên viên 
4 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Thúy
 
 
 
Chuyên viên 
5 
 
 
 
 
ThS. Bùi Thị Dung 
 
 
 
 
 Chuyên viên 
6 
 
 
 Đặng Thanh Mai 
 
 
 Chuyên viên
7 
 
 
 
Lê Hồng Nam  
 
 
 
Chuyên viên 
 Phạm Hương Hiếu  Chuyên viên