Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:
TS. Hoàng Khắc Lịch
ĐT: (84-24) 37547506 + 522
Phó Trưởng phòng:
ThS. Bùi Hồng Phượng
ĐT: (84-24) 37547506 + 523
Email: phuongbh@vnu.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức Nhân sự là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác tổ chức và nhân sự của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) về công tác tổ chức và nhân sự của Trường.

2.2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Trường;

- Xác định định biên, vị trí việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường, báo cáo ĐHQGHN phê duyệt.

- Triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường và các đơn vị trong Trường;

- Đầu mối triển khai công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định; đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của Trường;

- Đầu mối tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo quy định;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu phát triển năng lực cá nhân;

- Tổ chức công tác đánh giá các chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục xem xét thôi không đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định;

- Thực hiện công tác nâng lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường theo quy định;

- Đầu mối thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong Trường;

- Thực hiện quản lý nhân sự các đơn vị hạch toán độc lập trong Trường theo quy định;

- Đầu mối tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

>> Danh sách cán bộ thuộc Phòng Tổ chức Nhân sự
_______________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 502, 503, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT:  (84-24) 37547506 + 
503, 512, 522, 532
Fax: (84-24) 37546765 - Email:
tochuc_kt@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN