Trang Đào tạo đại học
 
Ban cán sự các lớp khoá học hệ chính quy năm học 2011 -2011

Quyết định số 1956 /QĐ-CTSV ngày 12/10/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn các Khoa đề nghị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH 

          Điều 1. Công nhận 80 sinh viên là cán bộ lớp của 28 lớp khoá học hệ đại học chính quy năm học 2011-2012 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Những sinh viên có tên ở điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và hưởng những quyền lợi theo quy định hiện hành.

          Điều 3. Các Ông, bà Trưởng Phòng Đào tạo, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


>>
Quyết định số 1956 /QĐ-CTSV


Trường ĐHKT - ĐHQGHN