Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về thời hạn tối đa hoàn thành khoá học

Thông báo số 268/ĐHKT-ĐTĐH ngày 2/3/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các khoa

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010; căn cứ Công văn số 1138/CV-ĐHNN-ĐT ngày 28/12/2010 của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc xác nhận năm trúng tuyển của sinh viên, Trường ĐH Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy (Chương trình đào tạo bằng kép) về thời hạn tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ hai tại Trường ĐH Kinh tế (chi tiết kèm theo).

Đề nghị các Khoa có sinh viên học Chương trình bằng kép thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN