Trang Đào tạo đại học
 
Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học
Kính gửi: Các Khoa trực thuộc

Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Qui chế đào tạo đại học theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/9/2007 áp dụng cho các khoá đào tạo từ QH-2009 trở về trước, tại Điều 47 qui định về cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học và Điều 48 qui định về cách tính điểm trung bình chung cụ thể như sau:

 
 
 
Qui chế 3413/ĐT
 
Loại
Điểm hệ 10
Điểm hệ chữ
Điểm hệ 4

Loại đạt

8,5 – 10,0
A
4
7,0 – 8,4
B
3
5,5 – 6,9
C
2
4,0 – 5,4
D
1

Loại không đạt

<4
F
0

Để hoàn thiện qui chế 3413/ĐT, ngày 26/10/2010, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Qui chế đào tạo đại học số 3079/QĐ-ĐHQGHN, trong đó qui định về qui định về cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm môn học, điểm trung bình chung tại Điều 46, Điều 48 như sau:

 
Qui chế 3079/QĐ-ĐHQGHN
 
 
Loại
Điểm hệ 10
Điểm hệ chữ
Điểm hệ 4
Loại đạt
9,0 – 10,0
A+
4,0
8,5 – 8,9
A
3,7
8,0 – 8,4
B+
3,5
7,0 – 7,9
B
3,0
6,5 – 6,9
C+
2,5
5,5 – 6,4
C
2,0
5,0 – 5,4
D+
1,5
4,0 – 4,9
D
1,0
Loại không đạt
<4
F
0

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, nhà trường Quyết định chuyển đổi toàn bộ kết quả học tập của sinh viên hiện đang học các khoá QH-2006 đến QH-2009 theo cách tính điểm từ Qui chế 3413/ĐT sang cách tính điểm của Qui chế 3079/QĐ-ĐHQGHN.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

>> Xem chi tiết văn bản
tại đây.

Công văn số 118 / ĐHKT-ĐTĐH ngày 25/1/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN