Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính qui khoá QH-2007-E (2007 - 2011)

Thông báo số 2259 /TB-ĐHKT ngày 11/11/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
 
TT
Nội dung công việc
Thời gian
Ghi chú
1. 

Các Khoa gửi danh mục môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp

20/10 – 28/10/2010

Các Khoa thực hiện

2. 

Ban hành danh mục các môn học thay thế thi tốt nghiệp

28/10-12/11/2010
 
3. 
Xây dựng đề cương môn học thay thế KLTN (nếu có)
12/11 – 13/12/2010

Các Khoa thực hiện

4. 

Phổ biến tốt nghiệp (trong đó hướng dẫn cách trình bày khóa luận tốt nghiệp theo mẫu gửi kèm) và định hướng đề tài khoá luận TN cho SV

13/12 – 19/12/2010

Các Khoa thực hiện

5. 
Sinh viên đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp
20/12 – 25/12/2010

Các Khoa thực hiện

6. 

Công bố danh sách sinh viên làm khóa luận và sinh viên học các môn học thay thế.

07/02 – 13/02/2011

Các Khoa thực hiện

KIỂM TRA CÁC THÔNG TIN CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP

 
7. 

Thông báo cho sinh viên kiểm tra các thông tin chuẩn bị tốt nghiệp trên Portal sinh viên và nhận đơn phản hồi

28/02-06/03/2011
 
8. 
Trả lời các thắc mắc của sinh viên
28/03-03/04/2011
 

HỌC CÁC MÔN THAY THẾ THI TỐT NGHIỆP

 
9. 
Công bố thời khóa biểu môn học
07/02-13/02/2011
 

10.          

Tổ chức học các môn thay thế thi TN
01/03-04/04/2011
 

11.          

Thi các môn thay thế thi tốt nghiệp
11/04-17/04/2011
 

TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

12.          

Các Khoa phân công giáo viên hướng dẫn khoá luận TN và gửi cho Phòng ĐT

13/02 – 16/02/2011
 

13.          

Nhà trường thông qua danh sách GVHD, các Khoa gửi giấy mời GVHD (kèm theo Hướng dẫn cách trình bày KLTN) và thông báo cho sinh viên.

16/02 – 21/02/2011
 

14.          

Sinh viên gặp GVHD và Thông qua tên đề tài và đề cương khóa luận.

22/02 – 28/02/2011
 

15.          

Thông qua bài viết lần 1
19/04 – 25/04/2011
 

16.          

Các Khoa thu Khóa luận tốt nghiệp
10/05 - 15/05/2011

1 bản bìa cứng và 1 bản bìa mềm. Lớp CLC 1 bản bìa cứng và 2 bản bìa mềm

17.          

Các Khoa gửi danh sách GVPB dự kiến cho Phòng Đào tạo

17/05 – 20/05/2011

Sinh viên hệ CLC có 2 giáo viên phản biện

18.          

Nhà trường thông qua danh sách GVPB trên cơ sở phân công của các Khoa, các Khoa gửi giấy mời GVPB và thông báo cho sinh viên.

23/5 – 29/5/2011
 

19.          

Thông báo danh sách sinh viên ở các tiểu ban và gửi Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp cho Phòng ĐT.

26/5 – 30/05/2011
 

20.          

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (dự kiến)
30/05 – 05/06/2011

Các Khoa tổ chức bảo vệ theo kế hoạch của nhà trường

XÉT TỐT NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC PHÁT BẰNG

 

21.          

Thông báo sinh viên dự kiến đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp gửi các Khoa và xác nhận của sinh viên về các thông tin tốt nghiệp

06/06 – 12/06/2011

Các Khoa thông báo tới từng sinh viên và yêu cầu sinh viên ký xác nhận

22.          

Họp Ban cán sự các lớp về kế hoạch phát bằng tốt nghiệp

06/06-12/06/2011
 

23.          

Xét tốt nghiệp
13/06 – 19/06/2011

Hội đồng xét tốt nghiệp

24.          

Phát bằng tốt nghiệp (dự kiến)
29/06/2011

Trường tổ chức tại

Hội trường 10/12

 

Lưu ý: Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp bằng Tiếng Anh sẽ được ưu tiên cộng 0,3 điểm vào điểm cuối cùng của khoá luận tốt nghiệp.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

 - Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Ngọc Thanh (đã ký)
 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN