Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên khóa QH-2020-E đăng ký học cần lưu ý sau đăng ký học lần 3 học kỳ II, năm học 2020-2021

Thông báo số 1190/TB-ĐHKT ngày 16/4/2021 về việc danh sách sinh viên khóa QH-2020-E đăng ký học cần lưu ý sau đăng ký học lần 3 học kỳ II, năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 3673/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021, căn cứ dữ liệu sinh viên khóa QH-2020-E đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 1).

2. Danh sách sinh viên đăng ký không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 2): Nhà Trường đồng ý cho sinh viên đính kèm danh sách được học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ. Sinh viên không cần làm đơn học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ.

 

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN