Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 2)

Công văn số 1185/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/04/2021 về việc thông báo kết quả học tập đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (lần 2)


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2020-2021 - Đợt 2, trường Đại học Kinh tế thông báo lần 2 kết quả các học phần sau theo địa chỉ truy cập http://daotao.vnu.edu.vn của trường:

STT

Mã học phần

Học phần

Số TC

Loại điểm

1

INE1050 4

Kinh tế vi mô

3

Điểm TP và điểm CK

2

INE1150 ** 11

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

3

INE1150 ** 12

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

4

INE1150 ** 13

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

5

INE1150 ** 14

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

6

INE1150 ** 15

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

7

INE1150 ** 2

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

8

INE1150 ** 8

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

9

INE1150 ** 9

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

10

INE1150 ** 1

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

11

INE1150 ** 16

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

12

INE1150 ** 7

Kinh tế vi mô **

4

Điểm TP và điểm CK

13

PHI1051

Lôgic học

2

Điểm CK (kỳ phụ)

14

BSA2004 11

Quản trị học

3

Điểm TP và điểm CK

15

FLF1107

Tiếng Anh B1

5

Điểm Tổng kết

16

PHI1006

Triết học Mác - Lênin

3

Điểm CK (kỳ phụ)

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo (P.401-Nhà E4, ĐHQGHN) vào ngày 19/04/2021

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN