Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019

Thông báo số 390/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế về kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Các học phần: Văn hóa và đạo đức kinh doanh, Kinh tế lượng, Tiếng Anh cơ sở 1, tiếng Anh cơ sở 2 phòng đào tạo sẽ thông báo chính thức sau.

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 20 và 21/02/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 28/02/2019 tại Phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy.

Kính đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>>> Download thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN