Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học không đúng quy định học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế 5115 về đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội


Căn cứ kết quả đăng ký học lần 2 của sinh viên trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:
Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN