Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận giá trị sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ trong toàn khóa học đối với sinh viên khóa QH-2015

Công văn số 4348/ĐHQGHN-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thời hạn của các chứng chỉ ngoại ngữ.


Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý để các đơn vị đào tạo áp dụng Mục 4 của Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2017 (Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN) cho các sinh viên khóa QH-2015.
 
>>> Download Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN tại đây>>> 
>>> Download Công văn số 4348/ĐHQGHN-ĐT tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN