Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Công văn số 2165/ĐHKT-ĐT ngày 31/07/2019 của Trường Đại học Kinh tế


Thực hiện Công văn số 2163/ĐHQGHN-ĐT ngày 12/7/2019 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2019-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị lịch trình đào tạo chi tiết năm học.
 
Xem chi tiết tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN