Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Công văn số 2102/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện Công văn số 1987/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/6/2018 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2018-2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị lịch trình đào tạo chi tiết năm học.
 
Xem chi tiết tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN