Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2022 bậc đào tạo đại học

Thông báo số 3970/TB-ĐHKT ngày 14/12/2021 về việc đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2022 bậc đào tạo đại học


Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và xét theo nguyện vọng của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc đăng ký chuyển điểm tương đương, hủy điểm học phần như sau:

1. Hồ sơ chuyển điểm, hủy điểm:

- Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương đã tích lũy tại các đơn vị khác của ĐHQGHN: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemB0HgOmiimMpPnSYfgTa8dl0JlFe-s-ShYX568mTcnAmd1Q/viewform

- Sinh viên chuyển điểm cho học phần tương đương đã tích lũy tại Đại học Kinh tế: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ sau: https://motcua.ueb.edu.vn/

- Sinh viên đề nghị hủy điểm học phần tự chọn hoặc học phần ngoài khung CTĐT: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ sau: https://motcua.ueb.edu.vn/

(Sinh viên chỉ được hủy điểm học phần tự chọn/học phần ngoài CTĐT khi đã hoàn thành các học phần trong CTĐT và số tín chỉ được hủy không lớn hơn số tín chỉ học vượt so với tổng số tín chỉ của CTĐT)

- Sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm cho học phần tiếng Anh chưa học/chưa đạt và nhập chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 với hệ chuẩn và bậc 4/6 với hệ chất lượng cao nếu có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ: Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMs67VGVYdHHSTX65v9LbXXCioFWGZ6r73XPcSlPIqNp05A/viewform

Lưu ý:

- Các chứng chỉ tiếng Anh trong nước (Vstep) và quốc tế được ĐHQGHN công nhận: Theo Thông báo số 745/ĐHKT-ĐT ngày 16/03/2021 về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng cho công tác đào tạo đại học và sau đại học, chi tiết xem tại địa chỉ sau:

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/totnghiep/27296/%C4%91ieu-chinh-cap-nhat-thong-tin-cac-chung-chi-ngoai-ngu-su-dung-cho-cong-tac-dao-tao-dai-hoc-va-sau-dai-hoc.htm).

Ngoài ra ĐHQGHN công nhận thêm chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh (Trình độ B1 tương đương bậc 3/6 và B2 tương đương bậc 4/6).

- Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực sử dụng ít nhất 1 tháng tại thời điểm đăng ký nộp hồ sơ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.

2. Thời gian tiếp đón người học:

Sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h00-16h30 vào thứ 2,3 và 5 tại P.401, nhà E4 – ĐHQGHN

3. Thời gian trả kết quả:

Sinh viên xem kết quả đồng bộ dữ liệu chuyển điểm, hủy điểm tại trang: daotao.vnu.edu.vn vào 4 đợt xét tốt nghiệp tháng 3,6,9 và 12 hàng năm, cụ thể như sau:

- Dự kiến từ 01/03 - 03/03: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/11 - 28/01

- Dự kiến từ 01/06 - 03/06: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/02 - 29/04

- Dự kiến từ 01/09 - 03/09: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/05 - 31/07

- Dự kiến từ 01/12 - 03/12: Đối với sinh viên nộp hồ sơ từ 01/08 - 31/10

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Trong trường hợp đăng ký muộn, Nhà trường không chịu trách nhiệm về tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về địa chỉ sau để được giải đáp:

- Ms. Lê Thị Dung, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +504;

- Mr. Dương Đức Hoàn, P.401, nhà E4 - ĐHQGHN; email: hoandd@vnu.edu.vn, điện thoại: 0243.754.7506 +554.

Trân trọng thông báo./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN