Trang Công tác sinh viên
 
Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế ban hành Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày  01  tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN).

Xem nội dung chi tiết của Quy định tại đây 
Download mẫu tại đây 

Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN