Trang Công tác sinh viên
 
Hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.


 >>> Download thông tư tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN