Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Phạm Quốc Cường

Kèm theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội chấm luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Quốc Cường;

Căn cứ biên bản của Hội đồng xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Quốc Cường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 01 nghiên cứu sinh, đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ. Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
>> Xem Quyết định và danh sách tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN