Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông báo: Quyết định giảm học phí năm học 2021-2022 với bậc đào tạo sau đại học

Theo quyết định số 3258/QĐ-ĐHKT của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


   Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;
   Căn cứ quy chế đào tạo Thạc Sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 cuar Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội   
   Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội;
   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 "Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo". 
   Căn cứ Quyết định số 2964/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc miễn giảm học phí và hỗ trợ người học năm học 2021-2022
Căn cứ Biên bản họp ngày 18/10/2021 về giảm học phí cho người học năm 2021-2022.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm 5% học phí phải nộp năm học 2021-2022 cho các học viên đang học bậc đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Điều 2. Phương thức giảm: Số tiền học phí được hỗ trợ giảm sẽ được Nhà trường trừ trực tiếp vào tiền học phí từng đợt thu năm học 2021-2022.
Điều 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc giảm học phí và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thông báo tới sinh viên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo và các phòng ban chức năng liên quan, chủ nhiệm các Khoa, viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN