Trang Đào tạo sau đại học
 
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Thông báo số 235/TB-ĐHKT ngày 25/1/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư,

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư,

Ngày 21/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đã họp dưới sự chủ tọa của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã kiểm tra, đánh giá hồ sơ ứng viên, bỏ phiếu tín nhiệm tại buổi họp, thông qua ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, kết quả cụ thể như sau:

Ứng viên Nguyễn Thị Thu Hoài, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN