Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc trở lại làm việc và tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch

Thông báo số 390/ĐHKT-TCNS ngày 22/2/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTSV ngày 28 tháng 01 năm 2021của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 279/ĐHKT-HCVP ngày 28 tháng 01 năm 2021của Trường Đại học Kinh tế về việc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện các nội dung sau:

  1. Các khoa, viện, trung tâm đào tạo triển khai thực hiện hoạt động giảng dạy   theo thông báo từ Phòng Đào tạo.
  2. Đối với cán bộ, viên chức nười lao động khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ: Trở lại hoạt động và làm việc bình thường kể từ ngày 22/02/2021 đồng thời phải nghiêm túc tuân thủ và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế,…). Các trường hợp thuộc diện thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế phải tuân thủ triệt để và báo cáo lãnh đạo đơn vị.
  3. Các cuộc họp tùy theo tính chất, mức độ, các đơn vị tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo, phổ biến và quán triệt thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của đơn vị mình.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN