Trang Đào tạo sau đại học
 
Kê khai thông tin nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 287/ĐHKT-CTSV ngày 29/01/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:   - Lãnh đạo các Khoa;

- Lãnh đạo Viện Quản trị kinh doanh;

- Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế;

- Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-ĐHKT, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (Covid-19);

Căn cứ Công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị tất cả sinh viên, học viên, cán bộ Nhà trường kê khai trung thực và đầy đủ thông tin phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 tại địa chỉ:

https://forms.gle/zuFjAx96UQsn9piC9

Yêu cầu sinh viên, học viên, cán bộ Nhà trường hoàn thành việc kê khai thông tin trước 17h00 thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm/các đơn vị trong Trường thông báo cho sinh viên, học viên, cán bộ Nhà trường được biết và thực hiện.

>> Download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN