Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Nhật Tân

Tên luận án: Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng Đại học Sư phạm của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nhật Tân
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/10/1973
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam
8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
9. Mã số: 9310102.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN