Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 22/4/2020

Thông báo số 887/ ĐHKT-HCVP ngày 15/4/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thực hiện kéo dài thời gian cách ly xã hội, chi tiết như sau:

1. Kéo dài thời gian cách ly xã hội đến ngày 22/4/2020. Toàn thể các đơn vị trực thuộc Trường bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà, không đến cơ quan công sở và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến (online), trừ các trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, giảng đường (như trực lãnh đạo, xử lý tài liệu mật, khẩn; lực lượng trực an ninh; thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và triển khai các nhiệm vụ đặc biệt khác) từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020. Sau thời điểm nói trên, căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo. Các đơn vị chủ động các cuộc họp bằng hình thức online nếu cần.

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công trực lãnh đạo, giám sát, theo dõi tiến độ công việc và nhiệm vụ được giao của đơn vị; nhắc nhở cán bộ đơn vị kiểm tra, tắt toàn bộ các thiết bị điện, nước, đóng cửa sổ, cửa ra vào các phòng làm việc. Phòng Hành chính Tổng hợp bố trí rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cắt cử lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Hiệu bộ và các giảng đường.

2. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 814/TB-ĐHKT ngày 31/3/2020 của Nhà trường.

3. Các khoa, viện, trung tâm vẫn thực hiện triển khai hoạt động giảng dạy (qua hình thức online) theo kế hoạch chung của Trường.

4. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Trường và Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến cán bộ và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của đơn vị mình.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo, phổ biến và quán triệt thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của đơn vị mình..


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN