Trang Đào tạo sau đại học
 
Phiếu nhập điểm thành phần các lớp môn học (Hệ Sau đại học) học kỳ I năm học 2012-2013I. Lớp QH-2011-E.CH (KTCT)

1. Lý thuyết kinh tế vĩ mô

2. Các tác phẩm kinh tế của Các Mác

3. Lý thuyết kinh tế vi mô

4. Lịch sử các học thuyết kinh tế

5. Kinh tế phát triển nâng cao

II. Lớp QH-2011 E.CH (QLKT 1)

1. Kinh tế học quản lý

2. Quản lý tài nguyên - môi trường

3. Hoạch định phát triển

4. Lãnh đạo

III. Lớp QH-2011-E.CH (QLKT 2)

1. Quản trị chiến lược

2. Quản lý Khoa học - công nghệ

3. Quản lý công

4. Những vấn đề KTCT ở Việt Nam hiện nay

IV. Lớp QH-2011-E.CH (QLKT 3)

1. Quản lý Khoa học - công nghệ

2. Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

3. Lãnh đạo

4. Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô

V. Lớp QH-2010-E.CH (QLKT 4)

1. Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

2. Quản lý công

3. Hoạch định phát triển

4. Kinh tế học quản lý

VI. Lớp QH-2010-E.CH (QLKT 5)

1. Quản lý công

2. Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô

3. Lãnh đạo

4. Đàm phán và giải quyết xung đột

VII. Lớp QH-2011-E.CH (QTKD 1)

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao

2. Lãnh đạo trong tổ chức

3. Ra quyết định quản trị

VIII. Lớp QH-2011-E.CH (QTKD 2)

1. Quản trị marketing nâng cao

2. Kinh tế học quản lý

3. Lãnh đạo trong tổ chức

IX. Lớp QH-2011-E.CH (QTKD 3)

1. Kinh tế học quản lý

2. Quản trị công ty

3. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

X. Lớp QH-2011-E.CH (TCNH 1)

1. Các phương pháp định lượng dùng trong quản trị tài chính

2. Các công cụ có thu nhập cố định

3. Chính sách tiền tệ: Lý thuyết và thực tiễn

XI. Lớp QH-2011-E.CH (TCNH 2)

1. Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao

2. Phân tích đầu tư bất động sản

XII. Lớp QH-2011-E.CH (KTĐN)

1. Công ty xuyên quốc gia: Chuyển giao công nghệ và phát triển

2. Kinh tế học chính trị của các nền kinh tế chuyển đổi

3. Nợ nước ngoài của các nước đang phát triển
Trường ĐHKT - ĐHQGHN