Hỗ trợ người dùng ĐHKT
 

Hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin cán bộ

Từ nhiều năm qua, song song với việc cung cấp các dịch vụ cơ bản trên mạng như truy cập web, thư điện tử, ĐHQGHN đã triển khai nhiều ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) như website, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý đào tạo và người học ...


ĐHQGHN đang khời động xây dựng Cổng Thông tin Điện tử (portal) nhằm tạo một môi trường tích hợp để khai thác các thông tin, dịch vụ và ứng dụng trực tuyến cho cán bộ, sinh viên và tất cả những ai quan tâm đến ĐHQGHN. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011.

Để chuẩn bị cho công việc này, từ đầu năm 2010, ĐHQGHN đã lấy ý kiến của các đơn vị về các dữ liệu sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu tích hợp trong đó có dữ liệu cán bộ, dữ liệu sinh viên và dữ liệu về các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

Dữ liệu cán bộ có liên quan đến quyền sử dụng các dịch vụ trên mạng và tất cả các ứng dụng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, trong đó có các dịch vụ hành chính công như đăng ký đề tài, làm thủ tục đi nước ngoài, thi đua, khen thưởng, lên lương... Dữ liệu cán bộ cũng được dùng cho công tác quản lý của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác. Ngoài ra dữ liệu cán bộ sẽ được dùng trong các hoạt động quản lý nhân sự tại chính các đơn vị thành viên.

Cán bộ nào không đăng ký đầy đủ thông tin, sẽ không thể thực hiện được các giao dịch qua mạng và ĐHQGHN sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả do việc thiếu thông tin gây ra.

Vì vậy đề nghị các cán bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận thức được tầm quan trọng của công việc này để đăng ký đầy đủ các thông tin vào cơ sở dữ liệu tích hợp của ĐHQGHN.

Các đơn vị, tổ chức Đảng và các đoàn thể cần coi việc đăng ký này như chỉ tiêu thi đua của đơn vị và cá nhân các cán bộ.

>> Xem hoặc download Hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin cán bộ tại đây.

>> Đăng ký thông tin cán bộ tại địa chỉ: http://dangky.vnu.edu.vn


UEB_net

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn LBOPDY
Nội dung

Các tin khác