Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về việc công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thông báo sô 458/TB-ĐHKT ngày 4/3/2015 về việc công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN>> Download thông báo
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN