Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Khánh Tín1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Nguyễn Khánh Tín

 

 

Năm sinh:

1991

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

tinnk@vnu.edu.vn nguyenkhanhtin91@gmail.com

Điện thoại:

(84) 984583656

2. Quá trình đào tạo:

  • Năm 2013: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Học viện Ngân hàng
  • Năm 2015: Thạc sĩ Ngân hàng quốc tế và tài chính, Đại học Southampton, UK

Các khóa đào tạo ngắn hạn khác:

  • FRM Level I và II (2019)
  • Khoá học “Phân tích dữ liệu cơ bản với ngôn ngữ R” của CECOMTECH (05/2019)
  • Khoá học “Training on Risk Management in Banking” của VBMA (10/2017)

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  • Từ 09/2019 đến nay: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

4. Các công trình đã công bố:

  1. Đề tài “Ứng dụng mô hình ARIMA và ARCH/GARCH trong dự báo biến động lãi suất ngắn hạn và quản trị rủi ro tại BIDV” đã được Hội đồng khoa học của BIDV thông qua là đề tài cấp hệ thống năm 2017 và đã được ứng dụng tại Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ của BIDV.
  2. Bài báo “Triển khai Basel: Hành trình gần ba thập kỷ hướng tới sự an toàn” được đăng trên Tạp chí Đầu tư Phát triển BIDV, số 246 (09/2017).
  3. Bài báo “ARIMA and ARCH/GARCH model: forecasting short-term VNIBOR and managing risk in Vietnamese banking system”, được đăng trên kỷ yếu Hôi thảo Quốc tế CIFBA 2020 “Những vấn đề đương đại về tài chính, ngân hàng và kế toán cho phát triển bền vững” (ISBN: 978-604-67-1458-3)

5. Đề tài nghiên cứu:

  1. Đề tài: “Điều kiện thực hiện các giải pháp hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam đến năm 2050” thuộc Đề tài khoa học cấp Quốc gia: “ Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”.