Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường ĐHKTI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:
ThS. Vũ Minh Đức
ĐT: (84-24) 37547506 + 402
Email: ducvm@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:
ThS. Phạm Bích Ngọc
ĐT: (84-24) 37547506 + 303
Email: ngocpb@vnu.edu.vn


Phó Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Điệp
ĐT: (84-24) 37547506 + 402
Email: nguyenthidiep@vnu.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất và hậu cần, an ninh trật tự của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hành chính, văn thư, lưu trữ, giao ban, tổng hợp và thống kê, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, dân quân tự vệ - quốc phòng an ninh.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Trường;

- Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu - hỉ, lễ tân, giao tiếp đối nội - đối ngoại của Trường;

- Tổ chức, thực hiện, duy trì hệ thống ISO của Trường;

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước;

- Chịu trách nhiệm về thể thức văn bản của Trường trước khi ban hành;

- Thực hiện cấp thẻ đeo, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức, người lao động do Trường quản lý/ký hợp đồng khi đi công tác, giao dịch theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Đầu mối tổ chức in ấn các ấn phẩm văn phòng (letter head, card visit, banner, tờ rơi, giới thiệu,…);

- Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Trường ĐHKT ban hành, thực hiện sao lục các văn bản liên quan đến Trường;

- Quản lý các loại con dấu của Trường (trừ con dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể, dấu của các Trung tâm) và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Xây dựng chương trình tin học hóa, hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường.

b) Công tác giao ban, tổng hợp và thống kê:

- Xây dựng báo cáo công tác giao ban theo hướng dẫn công tác rà soát giao ban Trường. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kết luận của Ban Giám hiệu trong công tác giao ban;

- Đầu mối hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tổng hợp, thống kê định kỳ và hàng năm;

- Chuẩn bị nội dung hội nghị CCVC hàng năm, cơ sở vật chất và điều kiện hậu cần khác phục vụ cho các cuộc họp của lãnh đạo và các hội nghị của Trường;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê của toàn trường phục vụ cho công tác báo cáo quản trị trong Trường.

c) Công tác cơ sở vật chất:

- Quản lý việc sử dụng, sữa chữa, kiểm kê các tài sản, cơ sở vật chất của toàn Trường;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho Trường;

- Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của Trường.

d) Công tác an ninh trật tự, dân quân tự vệ - quốc phòng an ninh:

- Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy của Trường;

- Thường trực công tác dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh của Trường;

- Kiểm tra, nhắc nhở, kiến nghị biện pháp khắc phục vi phạm về việc thực hiện an ninh, an toàn của các đơn vị và trong toàn Trường.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các bộ phận thuộc phòng:
  • Bộ phận Hành chính văn phòng
  • Bộ phận Cơ sở vật chất
  • Bộ phận Thông tin tổng hợp
  • Tổ quản lý giảng đường
  • Tổ Lễ tân
  • Tổ Bảo vệ
  • Tổ Lái xe
>> Danh sách cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp
_____________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Hành chính Tổng hợp,
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 402 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506  + máy lẻ 303, 313, 401, 402, 411, 412
Email:
hcth_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN