Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên dự kiến phải thôi học học kỳ 2 năm học 2011-2012

Công văn số 456/ĐHKT-ĐTĐH ngày 06/03/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ các Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ kết quả học tập của sinh viên; Nhà trường đã lập danh sách những sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy – bằng kép dự kiến phải thôi học từ học kỳ II năm học 2011-2012 (có danh sách kèm theo).
Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách được biết. Những thắc mắc, nguyện vọng của sinh viên (nếu có) xin gửi trực tiếp bằng văn bản về phòng Đào tạo tại Khu giảng đường NTC muộn nhất ngày 10/03/2012. Sau thời hạn này, Hội đồng xét thôi học của nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng.

>> Công văn số 456/ĐHKT-ĐTĐH.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN