Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc đón tiếp sinh viên năm học 2010 - 2011

Theo công văn số 2304/ĐHQGHN-CTHSSV ký ngày 2 tháng 8 năm 2010 về việc đón tiếp sinh viên năm học 2010 - 2011 cụ thể như sau:


Kính gửi: - Các đơn vị đào tạo;
                  - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên;
                  - Trung tâm Thông tin Thư viện.

Để làm tốt công tác đón sinh viên (SV) năm học 2010-2011, đặc biệt là đối với sinh viên khóa QH-2010, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chỉ đạo một số vấn đề sau:

1. Quyết định mức kinh phí SV nhập học phải đóng cho các nội dung sau:

    a. Thẻ sinh viên, hồ sơ, tài liệu cho SV: 50.000 đ/SV.

    b. Học phí tạm thu 2 tháng (trừ SV các ngành sư phạm): 600.000 đ/SV.

    c. Hồ sơ khám sức khỏe và khám sức khỏe: 30.000 đ/SV.

    d. Lệ phí phòng ở chuẩn (đối với SV ở Ký túc xá, bao gồm kinh phí sử dụng điện thoại và mạng internet-intranet nội bộ): 90.000 đ/SV.

    e. Đăng ký hộ khẩu tạm trú, hồ sơ nội trú và trang bị vật dụng ban đầu cho phòng ở (đối với SV ở Ký túc xá): 50.000 đ/SV.

    f. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể mua tự nguyện theo quy định của Công ty bảo hiểm.

2. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức tốt công tác đón tiếp SV vào Ký túc xá và công tác khám sức khỏe cho SV.

3. Trung tâm Thông tin Thư viện phối hợp với các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch làm thẻ SV theo Quy định của ĐHQGHN cho khóa QH-2010 và tổ chức chụp ảnh thẻ cho SV vào buổi nhập học.  Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm cung cấp cơ sở dữ liệu trực tiếp cho Trung tâm Thông tin Thư viện. Kinh phí làm thẻ trích 10.000 đ/SV từ mục (a) khoản 1.

4. Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung trên.

ĐHQGHN trân trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS Phạm Trọng Quát


ĐHQGHN