Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc đăng ký lại lớp môn học

Ảnh: Việt An
Thông báo số 05/TB-ĐTĐH ngày 5/1/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa
Căn cứ vào Quy định tạm thời về Đào tạo Đại học Hệ chính quy ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1243/QĐ – ĐHKT ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quy định số lượng sinh viên của lớp môn học, căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký của các lớp môn học học kỳ 2 năm học 2009-2010, Phòng Đào tạo thông báo: Lớp môn học Kinh tế vĩ mô 1 (mã lớp môn học là: INE1051 4) sẽ không tổ chức do số lượng sinh viên đăng ký không đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp.
Vậy đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên đăng ký lớp môn học trên (danh sách kèm theo) đăng ký học lại môn học này vào các lớp môn học khác (xem tại đây).
Địa điểm đăng ký: Phòng 304 nhà E4
Thời gian: Từ ngày 06/01/2010 đến 12/01/2010.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên trên được biết và đăng ký đúng thời gian quy định.
                                                               TL.HIỆU TRƯỞNG
                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                     ThS. Nguyễn Thị Thư (đã ký)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN