Trang Đào tạo đại học
 
Về việc dự tuyển đi học đại học và sau đại học tại Maroocs theo học bổng Chính phủ

Thông báo số 1193/CTSV ngày 30/6/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 1890/CT-HSSV ngày 24/06/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc dự tuyển đi học đại học và sau đại học tại Marốc theo học bổng của Chính phủ Marốc năm học 2010-2011, nhà Trường yêu cầu các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên và học viên được biết và gửi danh sách sinh viên đăng ký đạt tiêu chuẩn theo mẫu sau về Phòng Đào tạo muộn nhất ngày 4/7/2010.

>> Chi tiết xem văn bản đính kèm.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trần Anh Tài (đã ký)